Insgesammt 942 501 Anzeigen !
Konstenlose Kleinanzeigen, Anzeigen
DE AT CH CZ SK PL FR IT UK US ES HU

Witam,

Przede wszystkim chcia³bym radziæ, aby byæ ostro¿nym z ofert w internecie, jak równie¿ reklam. Poniewa¿ ponad 90% tych reklam jest fa³szywych. Obecnie coraz wiêcej oszustw. Chcia³em po¿yczyæ pieni¹dze, po wys³aniu reklamy, codziennie otrzymujê wiêcej ni¿ 25 wiadomoœci, tylko kowale, którzy prosili o pieni¹dze, mówi¹c tak zwanymi op³atami za plik. I usun¹³em ich wiadomoœæ, ale pewnego dnia natknê³am siê na pani¹, myœla³em, ¿e by³a równie¿ czêœci¹ oszustów netto, ale ku mojemu zdziwieniu ten jest inny, zrobi³a mi po¿yczkê w wysokoœci 15 000 euro i sp³aci³em to na czas. Potwierdzam to i jeœli zdarzy siê, ¿e szukasz kredytu, skontaktuj siê z poczt¹:

Oto jego e-mail: vanessacarlos650@gmail.com

Präzisierende Informationen zur Anzeige
Datum: 14.10.2017 15:21
Anzeigentyp: Angebot
Nummer der Anzeige: 1152909
Anzeigenrubrik: Verkauf von Unternehmen
Videos (0)
 
Fotografien (1)
 
Oferta kredytowa pomiêdzy osob¹ prywatn¹ - Abbildung Nr. 1
Dieser Anzeige wurde noch kein Video zugefügt.
direkte Kontaktangaben
Anzeigegeber: vanessa
Bezirk: Deutschland
E-Mail: Benutzer wünschte nicht seine E-Mail Adresse anzuzeigen. Für Antwort auf diese Anzeige benutzen Sie bitte das Kontaktformular unten.
Werbung
Antwortformular zur Anzeige
Weitere Möglichkeiten und Hinweise
Bekanntem die Anzeige per E-Mail übersenden
Anzeige in den Kasten zum Vergleich mit weiteren einlegen
Regelwidrigkeit, Mißbrauch u. ä. den Administratoren anzeigen
Weitere Anzeigen von … zeigen vanessa Mehrere Anzeigen der Sektion zeigen Verkauf von Unternehmen
Empfehlen und bookmarken
Weitere Anzeigen des Anwenders vanessa
Weitere Anzeigen der Sektion Verkauf von Unternehmen